Annrë ʃproɠë:

Dë Stellarium izz’ən fraajë uff-kwellë-runndəl-tsajģǎ fǎ tajnë ottnǎ. Dë tsajķt’ən voriģģë himməl inn traaj krestë, gënaw ‘zǒ vǐ vass’të sin test mymm’m plaŋŋgë aw, mytt fɛnn-klezǎ orrǎ mydd’ən fɛnn-roř.

Dë kippt pǒnuttst inn runndəl-tsajģǎ-aws-ʃajnǎ. Tu norë ‘dajn mitt-ottnuŋŋë ʃtellë unn faŋŋ ån.

N ʃtɛnnë-ʃupp flimmřt hinniģģ’əm Ʃupptë. Tǔ kannst annrë ʃtɛrrək imm’m lådř Siķķt aws-suɠɠë

N ʃtɛnnë-ʃupp flimmřt hinniģģ’əm Ʃupptë. Tǔ kannst annrë ʃtɛrrək imm’m lådř Siķķt aws-suɠɠë

app-pilldǎ kuggë »
Tǐ kros nevvluŋŋ inn Årjən. Trikk N fǎ’dǐ nevvluŋŋ-marrgë ån-maɠɠë. Hiǎ tsajķt’s åx’tǐ ʃtɛnnë-pilldǎ-liņņë, trikk C fǎ’zë ån- orrǎ aws-maɠɠë.

Tǐ kros nevvluŋŋ inn Årjən. Trikk N fǎ’dǐ nevvluŋŋ-marrgë ån-maɠɠë

app-pilldǎ kuggë »
Tǐ tanns fønn’ë runntlë ivviģģ’əm EAP-hawpt-platts, tiķķt fønn Munniķķ

Tǐ tanns fønn’ë runntlë ivviģģ’əm EAP-hawpt-platts, tiķķt fønn Munniķķ

app-pilldǎ kuggë »
Foll himməl-siķķt fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ, yrë krɛnnzë, unn’dë Milliķķ-veķ

Foll himməl-siķķt fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ, yrë krɛnnzë, unn’dë Milliķķ-veķ

app-pilldǎ kuggë »
Moluŋŋë fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ ån

Moluŋŋë fønn’ë ʃtɛnnë-pilldǎ ån

app-pilldǎ kuggë »

Klikk uffs pillt liŋŋs fǎ meř tiŋŋs vizzë

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5

pǒnuttsliķķƙedë

himməl

 • hawpst ån-lisstuŋŋ mytt meř vǐ 600.000 ʃtɛnnë
 • annrë ån-lisstuŋŋë mytt meř vǐ 210 mǐļonë fønn ʃtɛnnë
 • ʃtɛnnë-pilldǎ unn moluŋŋë fønn’ë gëʃtɛnnë
 • constellations for 20+ different cultures
 • pilldǎ fønn nevvluŋŋë (dǐ kanns Messier ån-lisstuŋŋ)
 • voriģģë Milliķķ-veķ
 • åriķķ voriķķ lufft-tuxx, sunnëuff-kaŋŋk unn sunnëunnǎ-kaŋŋk
 • dǐ runntlë unn yrë mondë

tswiʒʒë-pillt

 • n ʃtarrək ån-tsijuŋŋ
 • tsajt-hɛʒʒuŋŋ
 • fil-ʃproɠiķķ tswiʒʒë-pillt
 • fiʃʃ-awë-aws-ʃajnuŋ fǎ ƙupplë fønn runndəl-tsajģǎ
 • aws-ʃajnuŋŋ fønn ƙuxliģģë ʃpiģəl fǎ ‘dajn ajķnë ƙubbəl mytt nittrë prajs
 • kanns naj pilltliķķ tswiʒʒë-pillt unn kresriķķ knøbbë-platt-hɛʒʒuŋŋ
 • fɛnn-roř-hɛʒʒuŋŋ

siķķtuŋŋ

 • ekkwǎtoriģģë unn azzëmuttliģģë kradë
 • flimmruŋŋ fønn’ë ʃtɛnnë
 • ʃtɛnn-ʃubbë
 • ån-ʃtelluŋŋ fønn finnstřnizzë
 • ivvǎnajë no-maɠɠuŋŋ
 • ɛnnriģģë lannt-ʃafftë, jetts mytt aws-ʃajnuŋŋ fønn ƙuxliķķ prajt-pillt

sellvǎ-ɛnnriķķƙet

 • iss-ʃtannt fønn inn-ʃteģģǎ fǎ gëmaxxnë mondë dëpaaj-tun, ån-ʃtelluŋŋ fønn fɛnn-roř-aw, ʃtelluŋŋ fønn fɛnn-rorë unn nøxx meř...
 • meķliķķƙet fǎ najë keģë-ʃtɛnn fømm’m sunnë-iss-ʃtannt dëpaaj-tun fønn ånn-liņņë kwellë...
 • tu ‘dajn ajķnë keģë-ʃtɛnn fømm’m tiʋë himməl, lannt-ʃafftë, gëʃtɛnnë-pilldř, ʃrifftë dëpaaj...

najiķķƙedë

system requirements

minimal

 • Linux/Unix; Windows XP and above; OS X 10.7.4 and above
 • 3D graphics card which supports OpenGL 2.1
 • 256 MiB RAM
 • 150 MiB on disk

recommended

 • Linux/Unix; Windows 7 and above; OS X 10.8.5 and above
 • 3D graphics card which supports OpenGL 3.1 and above
 • 1 GiB RAM or more
 • 1.5 GiB on disk

ǎƭaʋʋǎ

Ån-ʃtrɛŋŋuŋŋs-firǎ Fabien Chéreau
Ǎƭaʋʋǎ/maɠɠǎ fønn’ë toggǔmɛnndë Matthew Gates
Ǎƭaʋʋǎ: Bogdan Marinov, Alexander Wolf, Timothy Reaves, Guillaume Chéreau, Georg Zotti, Ferdinand Majerech, Jörg Müller, Marcos Cardinot
Continuous Integration: Hans Lambermont
Provǎ: Barry Gerdes, Khalid AlAjaji
unn’dǐ kannzë annrë lajt inn’ë gëmajnʃafft

mitt-hellʋë

Tǔ ƙannst meř ivviķķ’tě Stellarium lɛnnë, mitt-hilləf krin unn’dǐ ån-ʃtrɛŋŋuŋŋ hellʋë ånn’tɛnnë liŋŋgë:

bzr

S lettstë app-pillt fønn’ë maɠɠuŋŋ fømm’m Stellarium kippt imm’m Bazaar uff-gëhop, n aws-gëteldë iss-ʃtannt fǎ’dǐ hɛʒʒuŋŋ fønn no-kugguŋŋë. Vɛnns’të raws-kevvuŋŋë fømm’m Stellarium vǔ gëmaɠɠ’ ‘ən-kevvën sɛnn sammǎ-pawë villst, iss tazz’əs platts fǎ’dě kwellë-ƙot sëhollë.

irc

Gëʃpreģǎ inn vɛrrkliķķ tsajt ivviķķ’tě Stellarium ƙamm’mǎ imm’m IRC ƙenəl #stellarium åmm’m IRC netts-vɛrrək freenode maɠɠë. Pǒnutts tajnë lipstë ƙunn fønn IRC fǎ’dyķķ mymm’m chat.freenode.net ån-hɛŋŋgë orrǎ fǎsuxx’s netts-ådiķķ gëmaxxnë tswiʒʒë-pillt.

mitt-hellʋǎ unn frajndë

Dë Stellarium kippt gëmaxx tørriķķ’tǐ ån-ʃtrɛŋŋuŋŋë fømm’m maɠɠǎ-timm, mydd’ë hilləf unn mitt-hilləf fønn’tɛnnë lajt unn tsinnf.

‫العربية‬ Azərbaycan dili euskara Esperanto Беларуская български বাংলা bosanski Català česky Deutsch Ελληνικά English English (Canada) English (United Kingdom) español فارسی Suomen français ქართული ენა 한국어/조선말 Кыргызча Latin latviešu valoda magyar nyelv Hrvatski Hunns-rikk Bahasa Indonesia íslenska Italiano 日本語 Bahasa Melayu Norsk bokmål Nederlands Polski Português (Brazil) Português Română русский slovenčina svenska ภาษาไทย Türkçe gjuha shqipe українська Tiếng Việt 中文、汉语、漢語 简体中文 香港繁體中文 臺灣正體中文