Stjärnkataloger

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Backup save during translation. ~~~~)
 
(Backup save during translation. ~~~~)
Line 1: Line 1:
{{föråldrad}}
+
{{föråldrad|20 februari 2013}}
 
  TODO (att göra): Beskriv skillnader mellan platser - användare visavi installationsmapp. Ta bort föråldrade instruktioner.
 
  TODO (att göra): Beskriv skillnader mellan platser - användare visavi installationsmapp. Ta bort föråldrade instruktioner.
  
Från och med version 0.9.0 har stjärnkatalogerna i Stellarium delats upp i 9 filer, som innehåller stjärnor av olika ljusstyrka.  Filern hittas i ''<Stellariums installationsmapp>/stars/default/''.  Endast de fyra minsta av dessa filer följer med Stellariums installationspaket, för att bibehålla en hanterbar storlek.  
+
Från och med version 0.9.0 har stjärnkatalogerna i Stellarium delats upp i 9 filer, som innehåller stjärnor av olika ljusstyrka.  Filerna hittas i ''<Stellariums installationsmapp>/stars/default/''.  Endast de fyra minsta av dessa filer följer med Stellariums installationspaket, för att bibehålla en hanterbar storlek.  
  
Omkring 99 % av alla dessa stjärnor kommer från NOMAD-katalogen (Naval Observatory Merged Astrometric Dataset version 1, från [http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Naval_Observatory USNO]). Den resterande delen (ljusstarkare stjärnor) kommer ifrån Tycho-2- och Hipparcos-katalogerna. Konsultera Stellariums README-fil förmer information om de särskilda villkor, under vilka du kan återutge datafiler som ursprungligen kommer ifrån NOMAD.
+
Omkring 99 % av alla dessa stjärnor kommer från NOMAD-katalogen (Naval Observatory Merged Astrometric Dataset version 1, från [http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Naval_Observatory USNO]). Den resterande delen (ljusstarkare stjärnor) kommer ifrån Tycho-2- och Hipparcos-katalogerna. Konsultera Stellariums README-fil för mer information om de särskilda villkor, under vilka du kan återutge datafiler som ursprungligen kommer ifrån NOMAD.
  
Här är en lista över alla tillgängliga kataloger.  Kolumnen ''RAM som krävs'' gäller vid normal kataloginläsning vid programstart och värdena är endast uppskattade värden. (MNG lyckades läsa in fil 7 med 512 MB RAM-minne, men med nöd och näppe.  Det som fungerar för mig kanske inte fungerar för dig). För inläsningssystemet '''mmap''' är inte minnet längre en begränsande faktor, läs mer i nästa avsnitt.
+
Här är en lista över alla tillgängliga kataloger.  Kolumnen ''RAM som krävs'' gäller vid normal kataloginläsning vid programstart och värdena är endast uppskattade värden. (MNG lyckades läsa in fil 7 med 512 MB RAM-minne, men med nöd och näppe.  Det som fungerar för mig kanske inte fungerar för dig). För inläsningssystemet '''mmap''' är minnet inte längre en begränsande faktor, läs mer i nästa avsnitt.
  
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
{| class="wikitable" width="100%"
Line 34: Line 34:
 
=== Automatisk hämtning ===
 
=== Automatisk hämtning ===
  
Since version 0.10.1, Stellarium has an automatic download feature built into the program. To use it, press the [F2] key or click on the Configuration button on the left panel. Click on the Tools tab. At the bottom of the dialog, a box called "Star catalog updates" should say "Checking for new star catalogs". After a moment, a button labeled "Get star catalog x of y" should appear. Click on this button to download the first catalog. Once the download completes, the button will appear again if there are more catalogs available. Keep clicking on this button to download all extra catalogs.
+
Sedan version 0.10.1 har Stellarium en automatisk hämtningsfunktion inbyggd i programmet. För att använda den, öppna konfigurationsfönstret (tryck ned tangenten [F2] eller klicka på knappen i den vänstra panelen). Klick på fliken Verktyg. Längst ned i dialogfönstret borde det i rutan "Uppdateringar av stjärnkataloger" stå "Söker efter nya stjärnkataloger". Efter några ögonblick visas en knapp, som säger "Hämta stjärnkatalog x av y". Klicka på den knappen för att hämta den första katalogen. När hämtningen har slutförts visas knappen på nytt, om det finns fler kataloger tillgängliga. Fortsätt att klicka på knappen för att hämta samtliga extrakataloger.
  
Note that you can still manually edit stars.ini, as in previous versions.
+
Observera att du fortfarande kan redigera filen '''stars.ini''' manuellt, precis som i tidigare versioner.
  
  
{{obsolete-section}}
+
{{föråldrat-avsnitt}}
Notestarting stellarium with:
+
Obsatt starta Stellarium med kommandot
  
 
  $ stellarium
 
  $ stellarium
  
won't do (the program won't be able to write the downloaded files to their directories).
+
rekommenderas inte (programmet kommer inte att kunna skriva de hämtade filerna till sina respektive mappar).
  
 
  $ sudo stellarium
 
  $ sudo stellarium
  
should be used instead of the former.
+
bör användas istället.
  
 
=== 0.9.0 - 0.10.0 ===
 
=== 0.9.0 - 0.10.0 ===
  
To try out the [http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Extra-data-files/ large catalogue files download], and put then in the ''stars/default'' sub-directory of the [[Installation Data Directory]].
+
För att prova de stora katalogfilerna, [http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Extra-data-files/ hämta dem], och lägg dem sedan i undermappen ''stars/default'' i [[Installationsmapp|installationsmappen]].
  
NOTE: when downloading from this page, '''do not''' right-click and save as - '''left click'''.  These are not direct download links - they are links to the list of download mirrorsLeft click on them, and wait for your download to start.
+
Obs: när du hämtar filer från SourceForge, högerklicka '''inte''' för att välja "Spara länk som…", utan '''vänsterklicka''' alltid på länkenLänkarna är inga direkthämtningslänkar - de är länkar till listan över hämtningsspeglingsservrarVänsterklicka på dem och vänta några sekunder på att din hämtning skall påbörjas.
  
For using stars_7_2v0_0.cat I recommend 1GB of RAM, and for stars_8_2v0_0.cat at lease 1.5GB.
+
För användning av '''stars_7_2v0_0.cat''' rekommenderar jag 1 GB RAM-minne och för '''stars_8_2v0_0.cat''' åtminstone 1,5 GB.
In version 0.9.0 the catalogs are just loaded into RAM, and if you do not have enough of it, swapping will start. Add up the star catalog sizes, compare with your amount of RAM, and your common sense will tell you how many files you can loadYours, Johannes
+
I version 0.9.0 läses katalogerna endast in i RAM-minnet och om du inte har tillräckligt mycket av det, så påbörjas filväxling. Lägg ihop stjärnkatalogstorlekarna, jämför den summan med din RAM-minnesstorlek, så kommer du med ditt bondförnuft att förstå hur många filer du kan läsa inMed vänliga hälsningar, Johannes
  
== Memory-mapped loading ==
+
== Minnesmappad inläsning ==
  
Since version 0.9.1 you can instruct your computer to load all the stars into main memory not at startup, but to load groups of stars when they are displayed for the first time. This is done using the operating systems mmap function, hence the name "mmap loading". Using this technique you can use all of the star catalogs even if you have very little RAM. Also the initial startup time is greatly decreased. The drawback is that your computer loads the stars during normal program operation, when they are used for the first time. Therefore the scrolling and zooming will not be so smooth as when you load all catalogs at startup in advance.
+
Från och med version 0.9.1 kan du instruera din dator att inte läsa in alla stjärnor i huvudminnet vid programstart, utan istället läsa in grupper av stjärnor när de visas för första gången. Det här görs genom att använda operativsystemens mmap-funktion, därav namnet "mmap-inläsning". Med hjälp av denna teknik kan du använda alla stjärnkataloger även om du har mycket lite RAM-minne. Dessutom minskas programstartstiden avsevärt. Nackdelen är att din dator läser in stjärnorna under normala programåtgärder när de används för första gången. Därför blir rullning och zoomning inte lika mjuk som när du läser in alla katalogerna i förväg vid programstart.
  
 
=== 0.10.1 ===
 
=== 0.10.1 ===
  
In config.ini, under the [stars] heading, set the key "max_memory" to the maximum amount of memory, in megabytes, to use to load star catalogs directly (the old way). Any catalogs that would push the total memory used over that value will be memory mapped. If unset, the value defaults to 128.
+
I filen config.ini, under rubriken [stars] kan du ange nyckeln "max_memory" till maximivärdet, i megabyte (MB), om du vill läsa in stjärnkatalogerna direkt (på det gamla sättet). Alla kataloger som skulle få minnesanvändningen att överskrida det värdet kommer att minnesmappas. Om inget värde anges, så anges standardvärdet 128.
  
=== 0.9.1 and 0.10.0 ===
+
=== 0.9.1 och 0.10.0 ===
  
For each catalog file that you want to use, you can decide if you want to load it at startup or using mmap by prefixing the catalog name with "mmap:" in stars.ini:
+
För varje katalogfil som du vill använda kan du bestämma om du vill läsa in den vid programstart eller använda mmap. För att använda mmap prefigerar du katalognamnet med "mmap:" i stars.ini:
  
 
  [stars]
 
  [stars]
Line 77: Line 77:
 
  cat_file_name_03      = stars_3_1v0_0.cat
 
  cat_file_name_03      = stars_3_1v0_0.cat
 
  cat_file_name_04      = stars_4_1v0_0.cat
 
  cat_file_name_04      = stars_4_1v0_0.cat
  #you can use mmap loading, if you do not want to load all stars
+
  #Du kan använda mmap-inläsning om du inte vill läsa in
  #immediately into RAM:
+
  #alla stjärnor direkt i RAM-minnet:
 
  cat_file_name_05      = mmap:stars_5_2v0_0.cat
 
  cat_file_name_05      = mmap:stars_5_2v0_0.cat
 
  cat_file_name_06      = mmap:stars_6_2v0_0.cat
 
  cat_file_name_06      = mmap:stars_6_2v0_0.cat
Line 86: Line 86:
 
  cat_hip_cids_file_name = stars_hip_cids_0v0_0.cat
 
  cat_hip_cids_file_name = stars_hip_cids_0v0_0.cat
  
In this example mmap loading is configured for stars_5,...,stars_8 only.
+
I det här exemplet har mmap-inläsning endast konfigurerats för katalogerna stars_5 till stars_8.
  
Caveat: when using mmap loading, you must use catalog files that match your computers hardware architecture and the compiler used for building stellarium. The ordinary .cat files can be used with little endian computers and gcc: this applies to all PC (i368 and x86_64 architectures) and the newer Intel macs. Nigel Kerr has made a program for converting .cat files into .bcat files, which can be used with big endian computers and gcc (primarily for the older macs with PPC architecture). All others must use my program ConvertCatToNative.C (in the util directory) for converting .cat (or .bcat) files into a native format appropriate for their architecture and compiler.
+
Varning: when using mmap loading, you must use catalog files that match your computers hardware architecture and the compiler used for building stellarium. The ordinary .cat files can be used with little endian computers and gcc: this applies to all PC (i368 and x86_64 architectures) and the newer Intel macs. Nigel Kerr has made a program for converting .cat files into .bcat files, which can be used with big endian computers and gcc (primarily for the older macs with PPC architecture). All others must use my program ConvertCatToNative.C (in the util directory) for converting .cat (or .bcat) files into a native format appropriate for their architecture and compiler.
  
 
== Errata ==
 
== Errata ==

Revision as of 19:58, 20 February 2013

Informationen på denna sida, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt.

Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans. Denna sida bör uppdateras, arkiveras eller tas bort.

Denna varning har funnits här sedan 20 februari 2013.

TODO (att göra): Beskriv skillnader mellan platser - användare visavi installationsmapp. Ta bort föråldrade instruktioner.

Från och med version 0.9.0 har stjärnkatalogerna i Stellarium delats upp i 9 filer, som innehåller stjärnor av olika ljusstyrka. Filerna hittas i <Stellariums installationsmapp>/stars/default/. Endast de fyra minsta av dessa filer följer med Stellariums installationspaket, för att bibehålla en hanterbar storlek.

Omkring 99 % av alla dessa stjärnor kommer från NOMAD-katalogen (Naval Observatory Merged Astrometric Dataset version 1, från USNO). Den resterande delen (ljusstarkare stjärnor) kommer ifrån Tycho-2- och Hipparcos-katalogerna. Konsultera Stellariums README-fil för mer information om de särskilda villkor, under vilka du kan återutge datafiler som ursprungligen kommer ifrån NOMAD.

Här är en lista över alla tillgängliga kataloger. Kolumnen RAM som krävs gäller vid normal kataloginläsning vid programstart och värdena är endast uppskattade värden. (MNG lyckades läsa in fil 7 med 512 MB RAM-minne, men med nöd och näppe. Det som fungerar för mig kanske inte fungerar för dig). För inläsningssystemet mmap är minnet inte längre en begränsande faktor, läs mer i nästa avsnitt.

Filnamn Antal stjärnor Magnitudintervall Filstorlek RAM som krävs Tillgänglighet
stars_0_0v0_1.cat 5 013 m  <  6,0 138 kB 256 MB I standardpaketet
stars_1_0v0_1.cat 21 999 6,0  ≤  m  <  7,5 602 kB 256 MB I standardpaketet
stars_2_0v0_1.cat 151 516 7,5  ≤  m  <  9,0 4,1 MB 256 MB I standardpaketet
stars_3_1v0_0.cat 434 064 9,0  ≤  m  <  10,5 4,2 MB 256 MB I standardpaketet
stars_4_1v0_0.cat 1 725 497 10,5  ≤  m  <  12,0 17 MB 512 MB Kan hämtas separat
stars_5_2v0_0.cat 7 669 011 12,0  ≤  m  <  13,5 44 MB 512 MB Kan hämtas separat
stars_6_2v0_0.cat 26 615 233 13,5  ≤  m  <  15,0 153 MB 512 MB Kan hämtas separat
stars_7_2v0_0.cat 57 826 266 15,0  ≤  m  <  16,5 333 MB 512 MB (med nöd och näppe!) Kan hämtas separat
stars_8_2v0_0.cat 116 923 084 16,5  ≤  m  <  18,0 674 MB 1 024 MB? Kan hämtas separat

Contents

Lägga till kataloger

Automatisk hämtning

Sedan version 0.10.1 har Stellarium en automatisk hämtningsfunktion inbyggd i programmet. För att använda den, öppna konfigurationsfönstret (tryck ned tangenten [F2] eller klicka på knappen i den vänstra panelen). Klick på fliken Verktyg. Längst ned i dialogfönstret borde det i rutan "Uppdateringar av stjärnkataloger" stå "Söker efter nya stjärnkataloger". Efter några ögonblick visas en knapp, som säger "Hämta stjärnkatalog x av y". Klicka på den knappen för att hämta den första katalogen. När hämtningen har slutförts visas knappen på nytt, om det finns fler kataloger tillgängliga. Fortsätt att klicka på knappen för att hämta samtliga extrakataloger.

Observera att du fortfarande kan redigera filen stars.ini manuellt, precis som i tidigare versioner.


Informationen i detta avsnitt, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt. Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans.

Denna varning har funnits här sedan ett ännu inte angivet datum.

Obs: att starta Stellarium med kommandot

$ stellarium

rekommenderas inte (programmet kommer inte att kunna skriva de hämtade filerna till sina respektive mappar).

$ sudo stellarium

bör användas istället.

0.9.0 - 0.10.0

För att prova de stora katalogfilerna, hämta dem, och lägg dem sedan i undermappen stars/default i installationsmappen.

Obs: när du hämtar filer från SourceForge, högerklicka inte för att välja "Spara länk som…", utan vänsterklicka alltid på länken. Länkarna är inga direkthämtningslänkar - de är länkar till listan över hämtningsspeglingsservrar. Vänsterklicka på dem och vänta några sekunder på att din hämtning skall påbörjas.

För användning av stars_7_2v0_0.cat rekommenderar jag 1 GB RAM-minne och för stars_8_2v0_0.cat åtminstone 1,5 GB. I version 0.9.0 läses katalogerna endast in i RAM-minnet och om du inte har tillräckligt mycket av det, så påbörjas filväxling. Lägg ihop stjärnkatalogstorlekarna, jämför den summan med din RAM-minnesstorlek, så kommer du med ditt bondförnuft att förstå hur många filer du kan läsa in. Med vänliga hälsningar, Johannes

Minnesmappad inläsning

Från och med version 0.9.1 kan du instruera din dator att inte läsa in alla stjärnor i huvudminnet vid programstart, utan istället läsa in grupper av stjärnor när de visas för första gången. Det här görs genom att använda operativsystemens mmap-funktion, därav namnet "mmap-inläsning". Med hjälp av denna teknik kan du använda alla stjärnkataloger även om du har mycket lite RAM-minne. Dessutom minskas programstartstiden avsevärt. Nackdelen är att din dator läser in stjärnorna under normala programåtgärder när de används för första gången. Därför blir rullning och zoomning inte lika mjuk som när du läser in alla katalogerna i förväg vid programstart.

0.10.1

I filen config.ini, under rubriken [stars] kan du ange nyckeln "max_memory" till maximivärdet, i megabyte (MB), om du vill läsa in stjärnkatalogerna direkt (på det gamla sättet). Alla kataloger som skulle få minnesanvändningen att överskrida det värdet kommer att minnesmappas. Om inget värde anges, så anges standardvärdet 128.

0.9.1 och 0.10.0

För varje katalogfil som du vill använda kan du bestämma om du vill läsa in den vid programstart eller använda mmap. För att använda mmap prefigerar du katalognamnet med "mmap:" i stars.ini:

[stars]
cat_file_name_00    = stars_0_0v0_1.cat
cat_file_name_01    = stars_1_0v0_1.cat
cat_file_name_02    = stars_2_0v0_1.cat
cat_file_name_03    = stars_3_1v0_0.cat
cat_file_name_04    = stars_4_1v0_0.cat
#Du kan använda mmap-inläsning om du inte vill läsa in
#alla stjärnor direkt i RAM-minnet:
cat_file_name_05    = mmap:stars_5_2v0_0.cat
cat_file_name_06    = mmap:stars_6_2v0_0.cat
cat_file_name_07    = mmap:stars_7_2v0_0.cat
cat_file_name_08    = mmap:stars_8_2v0_0.cat
cat_hip_sp_file_name  = stars_hip_sp_0v0_0.cat
cat_hip_cids_file_name = stars_hip_cids_0v0_0.cat

I det här exemplet har mmap-inläsning endast konfigurerats för katalogerna stars_5 till stars_8.

Varning: when using mmap loading, you must use catalog files that match your computers hardware architecture and the compiler used for building stellarium. The ordinary .cat files can be used with little endian computers and gcc: this applies to all PC (i368 and x86_64 architectures) and the newer Intel macs. Nigel Kerr has made a program for converting .cat files into .bcat files, which can be used with big endian computers and gcc (primarily for the older macs with PPC architecture). All others must use my program ConvertCatToNative.C (in the util directory) for converting .cat (or .bcat) files into a native format appropriate for their architecture and compiler.

Errata

Prior to version 0.9.1 the files stars_3_1v0_0.cat and stars_5_2v0_0.cat were falsely called stars_3_0v0_0.cat and stars_5_1v0_0.cat. Now this misnaming is fixed. The contents of the files is unchanged, just the names have been fixed in order to reflect the contents, which is stars of type 1 and of type 2, respectively. All you have to do is make sure your file stars.ini lists the names of your star catalog files, no matter whether you use the new names or the old ones.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox